Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε), υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με
MIS 5035141, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η ημερομηνία έναρξης του νέου κύκλου
υποβολής είναι η 7η Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης η 17η Ιουλίου 2023
και ώρα 23:59. Η 2η Πρόσκληση ωφελουμένων αφοράς στην παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης
και Πιστοποίησης, σε 309 εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, του ιδιωτικού
τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Στο σχετικό link: «https://training.omepel.gr/news/m/11/el-GR» μπορούν οι ωφελούμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου Περιφέρειας και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφέρεια δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε περιφέρεια ή περιφέρειες της ίδιας ενότητας – ομάδας περιφερειών. Τέλος, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων σε κάποιους τύπους Περιφέρειας, θα εκδοθεί και 3η Πρόσκληση, χωρίς να τροποποιείται η Περιφερειακή Κλείδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ένταξη των ωφελουμένων της νέας Πρόσκλησης θα γίνει αφού προηγουμένως έχουν εξαντληθεί οι επιτυχόντες και επιλαχόντες της παρούσας Πρόσκλησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ