Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος)» ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογής Ωφελουμένων), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέχρι και την 22/01/2023 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπεβλήθησαν αντιρρήσεις επί της 2 ης Ορθής Επανάληψης των προσωρινών αποτελεσμάτων από υποψήφιους ωφελούμενους (έπειτα από την παρέλευση της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας), προβαίνει σε 2 η Ορθή Επανάληψη στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 4. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Δείτε  εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων)