2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)»
με κωδικό (MIS 5035141

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε), υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με
MIS 5035141, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με
Αρ.Πρωτ. 5122 / 1125 /Α3/23.09.2020 (AΔΑ: 9ΩΔΦ46ΜΤΛΡ-Θ23), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης με Αρ.Πρωτ. 3238/03-06-
2022.

Η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων
στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης
μέσω της παροχής υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1280 εργαζόμενους, σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των ωφελουμένων και η
καλλιέργεια δεξιοτήτων γύρω από θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
όπως είναι οι πωλήσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες γραφείου, που μπορούν να
διευρύνουν το αντικείμενο μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, συμβάλλοντας κατά αυτό
τον τρόπο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω
της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αύξησης της εξωστρέφειά τους.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ