Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 12/12/2022 στις 12:00, η υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με MIS 5035141, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με  Αρ.Πρωτ. 5122 / 1125 /Α3/23.09.2020 (AΔΑ: 9ΩΔΦ46ΜΤΛΡ-Θ23) με δικαιούχο την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε). Σκοπός της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1280 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.  Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολής των αιτήσεων είναι η 22/01/2023 στις 23:59.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην διεύθυνση: https://training.omepel.gr/