Ενημερωτικό σημείωμα για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων» Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προνράμματος «Αντανωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», υλοποιεί ως Δικαιούχος, την Πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Ερναζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (β· ΚΥΚΛΟΣ)» και κωδικό ΟΠΣ 5035141.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.280 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των ωφελουμένων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων γύρω από θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να διευρύνουν το αντικείμενο μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αύξησης της εξωστρέφειάς τους.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Στέλεχος πωλήσεων
2. Υπάλληλος γραφείου

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 80 ωρών και με την ολοκλήρωση αυτού, οι ωφελούμενοι δύναται να πιστοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και τις δεξιότητες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με μία από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι – μισθωτοί, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και Περιφέρειας δραστηριοποίησης. Στο προσεχές διάστημα θα δημοσιευτεί ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πράξη.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

Πρόσκληση ωφελούμενων 

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 12/12/2022 στις 12:00, η υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με MIS 5035141, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με  Αρ.Πρωτ. 5122 / 1125 /Α3/23.09.2020 (AΔΑ: 9ΩΔΦ46ΜΤΛΡ-Θ23) με δικαιούχο την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε). Σκοπός της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1280 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.  Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολής των αιτήσεων είναι η 22/01/2023 στις 23:59.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην διεύθυνση: https://training.omepel.gr/