Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035141: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δείτε την διακήρυξη