Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  υλοποιεί την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωικό τομέα» (Β Κύκλος), με mis 5035141. Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, από όλες τις Περιφέρειες, που κρίνονται απαραίτητες για τους εργαζόμενους, για την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων, καθώς και τη διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα, με βάση τις προοπτικές και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 80 ωρών, προσανατολισμένων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι:

• Στέλεχος πωλήσεων
• Υπάλληλος γραφείου

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική. Η πρόσκληση αφορά υποψήφιους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και ΣτερεάςΕλλάδαςΗ υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 08/08/2023 και η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι την 13/08/2023.
Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης  εδώ